Kontaktujte nás: +420 603 833 655 | info@work-bridge.eu

Vítáme Vás na stránkách Work–Bridge, z. s.

Work-Bridge, z.s. je nezisková organizace, která se zabývá podporou posilování pracovní integrace znevýhodněných osob, zejména osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, které se pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo jiné závažné důvody obtížně uplatňují na trhu práce a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup či návrat a udržení na trhu práce.

Náš realizační tým se od roku 2012 podílel na realizaci sedmi grantových projektů zaměřených na různé cílové skupiny:

  • osoby do 25 let se základním nebo nedokončeným středním vzděláním                     
  • osoby se základním nebo nedokončeným středním vzděláním                                 
  • dlouhodobě nezaměstnané osoby                                                                     
  • osoby starší 50 let         

V programovém období 2014 - 2020 připravujeme nové projekty. Věříme, že i tyto projekty přispějí k podpoře znevýhodněných osob a k jejich integraci na trhu práce.

Hlavní činnost

Work-Bridge, z.s. dosahuje naplňování svého účelu realizací souboru činností, které jsou vzájemně více či méně provázané, v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku a jsou zejména veřejně prospěšnými činnostmi z oblasti:

  1. zvyšování uplatnitelnosti osob znevýhodněných na trhu práce a podpora jejich sociálního začleňování prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání a rozvoje jejich klíčových kompetencí,
  2. podpory a rozvoje poradenských služeb (včetně bilanční diagnostiky, pracovní diagnostiky, ergo-diagnostiky apod.), pracovního poradenství a nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci znevýhodněných osob k vyhledávání zaměstnání a jeho udržení,
  3. podpory tvorby a aplikace integrovaných programů pro skupiny znevýhodněné na trhu práce založených na zapojení místních společenství a občanských iniciativ, sociálních partnerů a podniků na všech úrovních,
  4. přípravy, zpracování a realizace projektů financovaných z veřejných i soukromých zdrojů zaměřených na podporu znevýhodněných skupin a jejich integraci na trh práce,
  5. navazování a rozvíjení partnerské spolupráce s obdobnými tuzemskými i zahraničními subjekty a institucemi, umožňující výměnu zkušeností a informací a realizaci programů mezinárodní mobility (tj. zahraničních stáží) pro osoby ze znevýhodněných skupin.